Author Archives: Trinh Tran Duc

Cách Java truyền đối số : giá trị hay tham chiếu (pass-by-value hay pass-by-reference)

Kết quả:

Có khi nào bạn hỏi tại sao chưa ? Trước tiên, mình khẳng định rằng: Java luôn truyền đối số bằng giá trị (pass-by-value). Khi khởi… Read more »