Author Archives: Cao Quảng Bình

About Cao Quảng Bình

Lập trình và hơn thế nữa

Hệ thống chat thời gian thực với XMPP, ejabberd, ruby + xmpp4r, Android + Smack (Phần 1)

Phiên bản nháp, chưa hoàn thiện, loạt bài viết đang được viết… Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng một hệ thống chat… Read more »

Xoá file đã tồn tại trong git và cập nhật gitignore giữa chừng dự án

Tình huống Khi khởi tạo dự án, bạn lỡ tay thêm những file build, gen, config, file “rác” vào git, gây cản trở cho việc làm việc nhóm. Bạn muốn… Read more »