Tag Archives: real-time chat

Hệ thống chat thời gian thực với XMPP, ejabberd, ruby + xmpp4r, Android + Smack (Phần 1)

Phiên bản nháp, chưa hoàn thiện, loạt bài viết đang được viết… Trong loạt bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng một hệ thống chat… Read more »