Tag Archives: quản lý node.js

Dùng PM2 để quản lý ứng dụng Node.js trên môi trường production

Giới thiệu Trong quá trình develop một Node.js application, bạn có thể chạy app bằng cách: node app.js để test, nhưng khi đưa app lên môi trường production bạn không… Read more »