Tag Archives: pm2

Dùng PM2 để quản lý ứng dụng Node.js trên môi trường production

Giới thiệu Trong quá trình develop một Node.js application, bạn có thể chạy app bằng cách: node app.js để test, nhưng khi đưa app lên môi trường production bạn không… Read more »