Tag Archives: Lookup an array of ObjectId doesn’t guaranty the order

Mongodb lookup array nhưng vẫn đảm bảo thứ tự

Vấn đề Trong mongodb aggregation framework, lệnh $lookup không đảm bảo thứ tự đầu ra sẽ giống đầu vào. Vd: mình có 2 collections: users và quests. Mỗi user sẽ… Read more »