Tag Archives: java

Xamarin – So sánh mobile ORM: SQLite.NET và Realm

Từ bài viết: http://blog.appconus.com/2015/08/06/gioi-thieu-realm-giai-phap-thay-the-cho-sqlite-2/ Thì bạn có thể thấy thì: trước đây khi làm với mobile db người ta chỉ nghỉ tới SQLite và giờ đây là Realm (bên cạnh… Read more »

Cách Java truyền đối số : giá trị hay tham chiếu (pass-by-value hay pass-by-reference)

Kết quả:

Có khi nào bạn hỏi tại sao chưa ? Trước tiên, mình khẳng định rằng: Java luôn truyền đối số bằng giá trị (pass-by-value). Khi khởi… Read more »