Tag Archives: git-ignore

Xoá file đã tồn tại trong git và cập nhật gitignore giữa chừng dự án

Tình huống Khi khởi tạo dự án, bạn lỡ tay thêm những file build, gen, config, file “rác” vào git, gây cản trở cho việc làm việc nhóm. Bạn muốn… Read more »