Mongodb lookup sort

      No Comments on Mongodb lookup sort

Bài viết này sử dụng dữ liệu mẫu ở bài viết trước Mongodb lookup filter.

Bây giờ mình muốn sắp xếp (sort) các blogs lại thì mình sửa lại lệnh $project 1 chút

Mình pick object: '$$ROOT' thay vì name, '$$ROOT' sẽ bê nguyên đối tượng author gắn vào key là object.

Sau đó mình thêm điều kiện sau vào aggregate pipeline:

Lệnh $unwind sẽ xẻ mảng blogs ra và gắn vào authors. Sau đó sort và dùng group để gắn lại 🙂

Kết quả:

Bạn so sánh sẽ thấy có sự khác nhau giữa blogs ở ngoài root và blogs trong trường _id.

Happy coding.

Lập trình và hơn thế nữa

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of